Maslow en adoptie

De theorie van Maslow t.a.v. de behoeften hiërarchie komt ook naar voren bij problemen die ontstaan na adoptie.
Veel kinderen die geadopteerd zijn, lijken in hun eerste levensmaanden te weinig veiligheid ervaren te hebben, een behoefte die tot de basisbehoeften van ieder mensen behoort. Dit kan tot problemen leiden.
Problemen die zich vroeger, of later voordoen. Mensen die een kind adopteren, lijken zich tegenwoordig meer bewust dat de ervaringen die een kind in de eerste maanden opgedaan heeft, van grote invloed zijn op de persoonlijke ontwikkeling.

De behoeftetheorie van Maslow is duidelijk te herkennen in het volgende citaat.
Het citaat is afkomstig uit een brochure die uitgegeven wordt in het kader van nazorg bij adoptie en luidt als volgt:

"Als een volwassene de zorg en de verantwoording op zich neemt voor een jong kind, wordt hiermee de basis gelegd voor een relatie.
Dat is het fundament waarop een band, een vertrouwensrelatie, kan worden opgebouwd. De ouder geeft het kind een veilige plek, waar het mag zijn en mag groeien.
Deze eerste bouwsteen vormt de basis van het voelen. De kwaliteit zal van een aantal factoren afhankelijk zijn, zoals: de mate van veiligheid en bescherming, acceptatie, vervulling van basale levensbehoeften, vanzelfsprekendheid, rust, aandacht, beschikbaarheid, continuïteit empathie en bemoedering.
Als deze factoren gunstig genoeg zijn, dan zal het kind vertrouwen krijgen, zich veilig voelen en zich kunnen openen naar een liefdevolle verzorger of ouder.
Het kind krijgt een bodem voor zijn bestaan.
Naarmate dit vertrouwen ernstiger is geschaad, zal er des te meer aandacht, zorg en creativiteit nodig zijn om dit basisvertrouwen weer op te bouwen.
Een fundament dat onstabiel blijft, heeft gevolgen voor het hele gebouw."

(Citaat uit Vertrouwen in adoptie, uitg. Stichting Adoptievoorzieningen/ WAN Wegwijzer adoptienazorg: www.adoptie.nl/wan/)

Het bovenstaande citaat handelt over de eerste laag van de behoeften-piramide: "Basisveiligheid of angst".
De tweede laag is genoemd: "Toevertrouwen of wantrouwen".
De derde: "Zelfvertrouwen of onzekerheid".
Vervolgens als vierde: "Onafhankelijk of eenzaam".
En als vijfde: "Creativiteit of machteloosheid".

Dit is in de genoemde brochure vormgegeven in twee piramides: één gezien vanuit het (adoptie)kind en één vanuit de adoptief ouders. Ze vertonen een grote mate van overeenkomst met het principe van de piramide van Maslow, zij het dat het principe nu toegepast wordt op het concept "adoptie".
In de counselling van kinderen die problemen hebben na adoptie of in counselling met hun adoptief ouders, kan het belangrijk zijn te zien of voldaan is aan de volgende behoeften-niveaus:

1e niveau Belang van een regelmatige voeding en verzorging; op tijd een schone luier.
2e niveau Basisvertrouwen ontstaat door koestering veiligheid, het ervaren van grenzen (exploratie); het belang van rust, regelmaat, reinheid (de 3 r's) in de voeding en verzorging.
3e niveau Belang van onvoorwaardelijke liefde, d.w.z.: aanvaarding van het totale kind, zoals het is. Ook is een plek in de groep van leeftijdsgenoten belangrijk.
4e niveau Belang van succeservaringen: op school (leerresultaten: bevestiging) en thuis (zelfstandigheid).
5e niveau Zelfontplooiing; de 4 eerdere niveaus leggen de basis voor dit vijfde niveau, dat pas op een volwassen leeftijd gerealiseerd wordt.

(bron: http://home.wanadoo.nl/a.heer/Maslow.htm)