Abraham Maslow - zijn werk

Korte samenvatting
De Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow behoort tot de stroming die we humanistische psychologie noemen.
Maslow gaat uit van de idee dat de mens goed is en zich ontplooit.
Hij laat zich leiden door behoeften die hiërarchisch zijn opgebouwd. Onder aan de piramide bevinden zich "basic needs". Dit zijn elementaire, lichamelijke behoeften. Deze moeten eerst bevredigd worden voordat de mens kan overgaan tot hogere behoeften. Bij deze laatste horen (hiërarchisch oplopend) de behoefte aan bescherming en veiligheid, aan zekerheid, aan liefde en saamhorigheid, aan achting door anderen en zelfrespect.
De behoefte aan zelfverwerkelijking is het uiteindelijk streven van de mens. Dit noemt Maslow: "zelfactualisering"
Maslow is binnen de psychologie vooral bekend geworden door "de piramide van Maslow".

Uitgebreidere beschrijving
Abraham Maslow behoort tot de stroming van de humanistische psychologie. Hij spreekt ook wel van deze stroming als "derde kracht" naast de psychoanalyse en het behaviourisme, die een her-humanisering van alle wetenschappen inleidt.De stroming van de humanistische psychologie verschilt van de andere genoemde twee door het verschil in opvatting over de motivatie van mensen . Volgens Maslow zijn bij de twee andere stromingen mensen altijd bezig om iets te vermijden ( pijn en honger b.v.) in plaats van dat ze erop gericht zijn iets positiefs te bereiken. Maslow ziet dat als een negatieve en pessimistische opvatting. Maslow benadrukte dat we dieper moeten afsteken om te ontdekken wat ons werkelijk menselijk maakt. Hij veronderstelde dat er een hiërarchische rangorde is in de behoeften die de mens heeft. Alle mensen hebben niet precies dezelfde behoeften.

De behoeften die iemand heeft zijn afhankelijk van de ontwikkeling die iemand heeft meegemaakt. Maslow gaat bij het vaststellen hiervan niet uit van neurotische of psychiatrische patiënten, maar door biografieën te lezen en zijn eigen vrienden en cliënten te interviewen. Hij probeerde daarbij te ontdekken wat nu precies maakt dat je psychisch goed functioneert. Dit is een positief uitgangspunt, wat als uitzonderlijk kan worden aangemerkt in de psychologie.
Op basis van zijn onderzoek komt Maslow tot een behoeften-piramide.
Deze piramide kan op verschillende manieren verder worden ingevuld.
Boven aan de piramide staat de zelfverwerkelijking. Deze piramide van behoeften doet enigszins denken aan Plato's "zielshiërarchie".

Maslow schetste een portret van een zelfverwerkelijkt persoon ("self-actualizer, afgekort SA). Deze persoon laat zich leiden door zgn. bestaanswaarden (being-values, afgekort: B-values). Deze waarden stimuleren de persoonlijke groei en het meemaken van verrijkende ervaringen. Zulke B-values zijn bij voorbeeld: rechtvaardigheid, goedheid, waarheid. Als je leeft in harmonie met deze bestaanswaarden, ben je als persoon in staat uit te stijgen boven het niveau van je basis-behoeften (door Maslow met een negatieve term deficiency motives genoemd).

Een persoon die de zelfverwerkelijking bereikt heeft, ervaart momenten van groot geluk (peak experiences genoemd). Op het niveau van de zelfverwerkelijking is een persoon zijn eigen leefwereld te begrijpen en te bevatten. Dit noemt Maslow being cognition (B-cognition)
Bij zelfverwerkelijking ben je uitgegroeid tot de persoon die je kon worden en die je wilde zijn. Op dit punt van de theorie van Maslow kwam veel kritiek.

De humanistische mensvisie van Maslow werd op meerdere onderdelen gecombineerd met de theorie van een andere psycholoog: Carl Rogers.
Hun werk is vooral van grote invloed geweest in het onderwijs en klinische behandelwijzen en de ontwikkeling van counseling.